Neuroandragogika

NEUROANDRAGOGIKA kombinuje prvky neuropsychologie, neurofyziologie a neuroanatomie se současnými znalostmi o vzdělávání dospělých.
Ve světle principů tohoto konceptu by učební proces dospělých měl být založen na informacích o práci mozku a o změnách v něm v různých fázích lidského života. Práce specialisty ve vzdělávání dospělých proto vyžaduje znalost následujících oblastí:

 • Proces přijímání a zpracování podnětů z okolního světa.
  • Funkce různých typů paměti.
  • Úloha a význam zkušeností a předchozích znalostí v procesu memorování a budování znalostí.
  • Rozdíly v práci obou mozkových hemisfér.
  • Vliv stresu a afektivních funkcí na kognitivní procesy.
  • Individuální rozdíly mezi studenty v rozsahu smyslových preferencí, učebních stylů.
  • Kognitivní funkce vyplývající z procesu zrání a stárnutí

Neuroandragogika je vnímána jako velmi účinná strategie v oblasti vzdělávání dospělých, protože vychází z ověřených výsledků výzkumu kognitivních procesů v mozku a ověřených poznatků o psychofyzikálním fungování dospělého. Při hledání účinných metod a nástrojů výuky a učení je založena na měřitelných ukazatelích a výsledcích testů prováděných s použitím nástrojů pro měření mozkové aktivity.

Neurovědy nabízejí jak učitelům, tak dospělým studentům základní znalosti o fungování mozku a průběhu kognitivních funkcí. Takové znalosti a schopnost aplikovat je v praxi v situacích souvisejících s učením, prací a zvládáním problémů každodenního života jsou pro každého dospělého potenciálně cenné. Nicméně v případě lidí ze znevýhodněných skupin, kteří v minulosti měli zkušenosti se školním neúspěchem, kteří v dětství a mladém věku nenašli žádné uspokojení nebo úspěch v životě a školní práci nebo nevidí žádné možnosti pro intelektuální, profesní a osobní rozvoj například z důvodu jejich věku / nemoci / ekonomické situaci, mohou být znalosti získané neuroandragogikou řešením mnoha problémů, které jim ztěžují zahájení vzdělávání a sebevzdělávání.

Neuroandragogie zkoumá také vliv emocí na kognitivní procesy. Studium činnosti mozku během funkcí spojených se vstřebáváním informací dokládá, že učení není, jak bylo považováno po velmi dlouhou dobu, pouze kognitivní proces. Je to afektivně kognitivní proces, velmi silně ovlivněný emocemi, které zvyšují jeho účinnost, oslabují ji nebo úplně blokují. Stojí za to upozornit na skutečnost, že lidé ze znevýhodněných skupin mohou potenciálně vykazovat specifické nedostatky v oblasti jejich emočních funkcí (vyplývající z narušených vztahů v rodině, dlouhodobé diskriminace v jejich prostředí, systematické negativní zpětné vazby, nedostatečné sebeúcty , atd.). V jejich případě jim poznávání neurobiologických a biochemických mechanismů, které jsou zodpovědné za formování emocí a procesů rozhodování, řešení problémů a zapamatování informací, usnadní pochopení mnoha z jejich životních zkušeností. Umožní jim také věcněji analyzovat situace a rozhodnutí, kterým budou v budoucnu čelit (včetně situací a rozhodnutí souvisejících se vzděláváním a rozvojem).

Neuroandragogika neposkytuje připravenou, zcela novou metodiku výuky a učení. Vypracovává obecná pravidla a zásady týkající se způsobu jednání dospělých pedagogů a dospělých studentů, které mohou výrazně zvýšit efektivitu vzdělávání. Ověřuje didaktické metody a nástroje, které se dosud používají z hlediska měřitelných výsledků jejich aplikace v procesech zpracování a memorování informací. Neuroandragogika není revolucí, ale vývojem vzdělávání dospělých, probíhajícím paralelně s našimi rostoucími poznatky o biologickém a neurologickém fungování lidí.