O projektu

Projekt NEUROANDGAGOGIKA PROTI EXKLUZI koordinuje organizace Społeczna Akademia Nauk z Polska spolu s partnerskými organizacemi z Rakouska, České republiky, Řecka, Velké Británie a Maďarska.

Cílem projektu je představit myšlenku využívání nejnovějších poznatků o neurodidaktice v oblasti vzdělávání dospělých adresovaných znevýhodněným skupinám lidí (včetně nezaměstnaných, neaktivních osob, lidí starších 50 let, postižených, imigrantů, lidí s nízkou kvalifikací, osob z venkova , atd.), s cílem povzbudit je k tomu, aby byli součástí procesu celoživotního učení. Tito lidé často vykazují nedostatky související s kompetencemi, které určují efektivní účast v sociálním a profesním životě, jako jsou: získávání a zpracování informací, kritické myšlení, řešení problémů, sebemotivace, sebeanalýza, tvořivost. To v těchto skupinách ovlivňuje výskyt problémů, jako je nezaměstnanost, chudoba, sociální a kulturní vyloučení.

Během realizace projektu budou shromážděny, popsány a otestovány nejužitečnější vzdělávací strategie založené na neurovědách, které pomohou dospělým rozvíjet znalosti a dovednosti odpovídající jejich individuální situaci a tím nejlépe pomoci k potlačení jejich sociálního a profesního vyloučení. Neurologické vědy poskytují informace, které umožňují re-interpretovat typické problémy týkající se vzdělávání a učení. Zvláštní pozornost je věnována blízkému vztahu mezi mozkem, lidským chováním a schopností pokračovat v procesu celoživotního učení. Podle znalostí o fungování lidského mozku neuroandragogika zdůrazňuje vývoj učebních dovedností v souladu se schopnostmi a kognitivními podmínkami každého studenta. Tento model je vhodný pro osoby všech věkových kategorií, s různými vzdělávacími zkušenostmi, v různých sociálně-ekonomických situacích a zohledňuje různé důvody pro vyloučení. Přikládá důležitost afektivnímu aspektu učení, budování vlastní motivace k učení, což je obzvláště důležité pro znevýhodněné osoby.

Hlavní cílové skupiny projektu:
• dospělé osoby ze znevýhodněných skupin, které jsou ohroženy nebo postiženy sociálním vyloučením;
• učitelé, pedagogové, školitelé pracující s dospělými studenty nebo spolupracující s institucemi a organizacemi realizujícími aktivity pro znevýhodněné

  • další vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním dospělých.

Hlavní výstupy projektu:
• Výcvikový program pro učitele „Neuroandragogika ve vzdělávání dospělých ohrožených vyloučením“, včetně přípravy vzdělávacích materiálů.
• Výukové materiály pro znevýhodněné dospělé osoby, rozvíjející jejich dovedností na podporu efektivního učení s využitím poznatků neuroandragogiky.
• Interaktivní vzdělávací platforma „Neuroandragogika proti vyloučení“
• Publikace: „Neuroandragogika proti vyloučení“

Všechny výstupy projektu budou testovány hlavními cílovými skupinami – učiteli a znevýhodněnými dospělými – během pilotních školení.
Výsledky projektu pomohou učitelům realizovat velký potenciál neuroandragogiky v oblasti vzdělávání dospělých. Budou rozvíjet své znalosti týkající se metod výuky založených na znalostech fungování mozku. Získají informace o využití neuroandragogiky při personalizaci práce s dospělým studentem. Účast v projektu umožní učitelům také získat dovednosti v oblasti přípravy výukových lekcí s cílem podpořit motivaci dospělých studentů k práci, jejich seberozvoji a zvyšování jejich individuální schopnosti související s metodami učení.

Účastníci projektu rozvinou jednu ze svých klíčových schopností – schopnost učit se. Neuroandragogika jim pomůže uspořádat vlastní učení, zvýší jejich motivaci a poukáže na efektivní metody překonání jejich obtíží souvisejících s životní situací vyplývající z toho, že jsou součástí znevýhodněné skupiny.

Partnerství tvoří 6 institucí ze 6 evropských zemí. Všechny instituce již několik let ve svých regionech a zemích pracují na rozvoji vzdělávání dospělých a zlepšují jeho účinnost. Partnerství bylo pečlivě sestaveno tak, aby projekt poskytl potřebné dovednosti k vytváření výsledků, jejich předávání a efektivní realizaci v cílových skupinách.

 

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tato publikace [sdělení] odráží pouze názory autora a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci.