Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα NEUROANDGAGOGY AGAINST EXCLUSION συντονίζεται από την Społeczna Akademia Nauk από την Πολωνία σε συνεργασία με οργανισμούς από την Αυστρία, την Τσεχία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εισαγωγή της ιδέας της χρήσης των τελευταίων γνώσεων σχετικά με τη νευροδιδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων που απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των ανέργων, των ανενεργών ατόμων, των ατόμων άνω των 50 ετών, των μεταναστών, των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, , κλπ.) για να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της δια βίου μάθησης. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά παρουσιάζουν ελλείμματα που σχετίζονται με τις ικανότητες που καθορίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, όπως: η απόκτηση και επεξεργασία πληροφοριών, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η αυτοδιάθεση, η αυτο-ανάλυση, η δημιουργικότητα. Αυτό επηρεάζει την εμφάνιση προβλημάτων όπως η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός και πολιτιστικός αποκλεισμός στις ομάδες αυτές.

Κατά τη διάρκεια του έργου, σκοπεύουμε να συλλέξουμε, να περιγράψουμε και να δοκιμάσουμε τις πιο χρήσιμες εκπαιδευτικές στρατηγικές βασισμένες στις νευροεπιστήμες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ενήλικες να αναπτύξουν κατάλληλα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις προσωπικές τους περιστάσεις και έτσι να συμβάλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση του κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού. Οι νευρολογικές επιστήμες παρέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν την εκ νέου ερμηνεία τυπικών εκπαιδευτικών και μαθησιακών προβλημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στενή σχέση μεταξύ του εγκεφάλου, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ικανότητας να συνεχιστεί η διαδικασία της δια βίου μάθησης. Σύμφωνα με τη γνώση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, η νευροανδραγωγική υπογραμμίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σύμφωνα με τις ικανότητες και τις γνωστικές συνθήκες κάθε μαθητή. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για άτομα κάθε ηλικίας, με διαφορετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και αντιμετωπίζει διαφορετικούς λόγους αποκλεισμού. Προσδίδει σημασία στη συναισθηματική πτυχή της μάθησης, δημιουργώντας κίνητρο για μάθηση, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μειονεκτούντα άτομα

Κύριοι δικαιούχοι του έργου:

  • ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό ·
  • δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες εκπαιδευόμενους ή συνεργάζονται με ιδρύματα και οργανισμούς κατά του αποκλεισμού ·
  • ευρέως κατανοητές εκπαιδευτικές δομές που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

  • Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών «Νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων που κινδυνεύουν από αποκλεισμό», συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού υλικού.
  • Εκπαιδευτικά υλικά για ενήλικες σε μειονεκτική θέση, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους για αποτελεσματική μάθηση, χρησιμοποιώντας τους κανόνες της νευροανδραγωγικής.
  • Μια διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα «Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού»
  • Έκδοση: «Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού»

Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν από τις κύριες ομάδες-στόχους – εκπαιδευτικούς και μειονεκτούντες ενήλικες- κατά τη διάρκεια πιλοτικών εκπαιδεύσεων.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν το μεγάλο δυναμικό που προσφέρει η νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις υποθέσεις της διδασκαλίας με βάση τη γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Θα αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της νευροανδραγωγικής για την εξατομίκευση της εργασίας με έναν ενήλικα εκπαιδευόμενο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα επιτρέψει επίσης στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού μαθήματος για να υποστηρίξουν τα κίνητρα των ενηλίκων για εργασία και ανάπτυξη και να συμπεριλάβουν τις ατομικές τους ικανότητες που σχετίζονται με τις μεθόδους μάθησης.

Κατά τη διάρκεια  του σχεδίου, οι μειονεκτούντες ενήλικες θα αναπτύξουν μία από τις βασικές τους ικανότητες – την ικανότητα μάθησης. Η νευροανδραγωγική θα τους βοηθήσει να οργανώσουν τη δική τους μάθηση, θα αυξήσουν τα κίνητρά τους και θα επισημάνουν αποτελεσματικές μεθόδους για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους που σχετίζονται με την κατάσταση της ζωής που προκύπτει από την ύπαρξη μέρους της μειονεκτούσας ομάδας.

Η εταιρική συνεργασία αποτελείται από 6 οργανισμούς από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ιδρύματα εργάζονται εδώ και χρόνια στις περιοχές τους και στις χώρες τους για να αναπτύξουν την εκπαίδευση ενηλίκων και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η σύμπραξη έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει στο έργο τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία αποτελεσμάτων, τη μεταφορά τους καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή σε ομάδες-στόχους.

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.