O projekcie

Projekt ma na celu przybliżyć ideę wykorzystania najnowszej wiedzy na temat neurodydaktyki w kształceniu osób dorosłych z grup defaworyzowanych (m.in. bezrobotni, nieaktywni zawodowo, osoby 50+, niepełnosprawni, imigranci, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z obszarów nisko zurbanizowanych itp.). Osoby te zwykle w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym, ponieważ miewają trudności z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, krytycznym myśleniem, rozwiązywaniem problemów, automotywacją, analizą własnych doświadczeń czy kreatywnością. W związku z tym w tej grupie często występuje bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne i kulturalne.

Podczas prac nad projektem mamy zamiar zgromadzić, opisać i przetestować najbardziej przydatne strategie edukacyjne oparte na neuronaukach, które ułatwią dorosłym rozwijanie wiedzy i umiejętności adekwatnie do ich indywidualnych uwarunkowań, a przez to najlepiej przysłużą się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Nauki neurologiczne dostarczają wielu informacji, które pozwalają na nowo interpretować typowe problemy edukacyjne i te związane z uczeniem się. Szczególną uwagę zwracają na ścisły związek pomiędzy mózgiem, ludzkim zachowaniem a zdolnością do kontynuowania nauki przez całe życie. Neuroandragogika akcentuje rozwój umiejętności uczenia się odpowiednio do posiadanych predyspozycji poznawczych, zgodnie z wiedzą o funkcjonowaniu mózgu. Model ten jest adekwatny dla  osób w różnym wieku, o różnych doświadczeniach edukacyjnych, znajdujących się w różnej sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz doświadczających różnych przyczyn wykluczenia. Przykłada wagę do afektywnego aspektu procesu uczenia się, budowania motywacji wewnętrznej do nauki, co ma szczególne znaczenie w dla osób defaworyzowanych.

Beneficjenci projektu:

  • osoby z grup defaworyzowanych, zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym;
  • nauczyciele, edukatorzy, trenerzy współpracujący ze szkołami dla dorosłych oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu;
  • instytucje zajmujące się szeroko pojęta edukacją dorosłych.

Główne rezultaty projektu:

  • Program szkolenia dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych: „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”
  • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”
  • Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów – dorosłych uczących się z grup defaworyzowanych
  • Interaktywna platforma edukacyjna „Neuroandragogika przeciw wykluczeniu”/Zasoby edukacyjne…
  • Publikacja „Neuroandragogika przeciw wykluczeniu”

Wszystkie rezultaty projektowe zostaną przetestowane przez główne grupy docelowe – nauczycieli i dorosłych z grup defaworyzowanych- w czasie szkoleń pilotażowych.

Rezultaty projektu pomogą uświadomić nauczycielom i edukatorom osób dorosłych potencjał tkwiący w wykorzystaniu neuroandragogiki w edukacji dorosłych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu. Rozwiną oni swoją wiedzę na temat założeń nauczania opartego na wiedzy o mózgu. Pozyskają informacje dotyczące wykorzystania neuroandragogiki w indywidualizowaniu pracy z dorosłym uczniem. Udział w projekcie pozwoli także nauczycielom na nabycie umiejętności projektowania zajęć edukacyjnych w taki sposób, aby wspierały one motywację dorosłych do rozwoju oraz uwzględniały ich indywidualne predyspozycje dotyczące uczenia się.

Dzięki projektowi dorośli z grup defaworyzowanych rozwiną jedną z kompetencji podstawowych – umiejętność ucznia się. Neuroandragogika pomoże im zorganizować własną naukę, wzmocni motywację, wskaże skuteczne metody pokonywania własnych trudności, także związanych trudną sytuacją życiową, wynikającą z przynależności do grupy defaworyzowanej.

Partnerstwo składała się z 6 instytucji z 6 krajów UE:

Polski (koordynator), Austrii, Czech, Grecji, Wielkiej Brytanii i Węgier.

Wszystkie instytucje od lat pracują w swoich regionach i krajach na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i poprawy jej efektywności. Partnerstwo zostało starannie skomponowane, aby zapewnić projektowi niezbędne umiejętności do tworzenia rezultatów, ich transferu, jak również  efektywnego wdrożenia w grupach docelowych.

 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.