Rezultaty

Program szkolenia dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych: „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”
Program szkoleniowy jest adresowany do nauczycieli, trenerów, pracowników socjalnych i edukatorów pracujących z osobami dorosłymi z grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym czy zawodowym.

Bank ćwiczeń IO1

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”

Materiały są dydaktycznym wsparciem dla nauczycieli i edukatorów pracujących z dorosłymi z grup defaworyzowanych. Mogą być one przydatne podczas warsztatów, jak również mogą służyć jako materiały do nauki własnej.

Bank ćwiczeń IO2

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów – dorosłych uczących się z grup defaworyzowanych
Materiały szkoleniowe pomogą w rozwoju umiejętności skutecznego uczenia się według zasad neuroandragogiki.

Interaktywna platforma edukacyjna „Neuroandragogika przeciw wykluczeniu”
E-platforma zawiera wszystkie opracowane podczas realizacji projektu materiały skierowane do nauczycieli, trenerów i beneficjentów końcowych

Neuroandragogika przeciw wykluczeniu. Strategie, rekomendacje, dobre praktyki (Publikacja w języku angielskim)
Broszura zawiera najważniejsze wnioski i wskazówki, w jaki sposób korzystać z neuroandragogiki w pracy z osobami z grup defaworyzowanych. Publikacja ma na celu popularyzację idei korzystania z neuronauk w edukacji osób dorosłych.